Algemene voorwaarden.

 

Artikel 1 - Definities

1.1 Opdrachtnemer: Laurissa Waltmans van Benji Uitlaatservice gevestigd te Kortgene.

1.2 Opdrachtgever: bezitter van de hond(en);

1.3 Opdracht: het uitlaten of verzorgen van de hond(en);

1.4 Hond(en): honden van de opdrachtgever welke door opdrachtnemer uitgelaten worden;

 

Artikel 2 - Algemeen

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer;

2.2 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van Koophandel gevestigd te Middelburg onder nummer 64708969

2.3 Op de overeenkomst inclusief Algemene Voorwaarden zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

2.4 Loopse honden kunnen gedurende de loopsheid niet mee.

 

Artikel 3 - Rechten en plichten opdrachtnemer

3.1 De hond(en) worden op afgesproken tijden opgehaald en thuisgebracht door opdrachtnemer;

3.2 Opdrachtnemer is niet aan te merken als bezitter van de hond(en);

3.3 Opdrachtnemer is door ondertekening van de Algemene Voorwaarden gemachtigd om de hond(en) uit te laten van opdrachtgevers;

3.4 Opdrachtnemer wandelt tenminste één uur met de hond(en);

3.5 Opdrachtnemer gaat op verantwoorde en veilige wijze met de hond(en) om;

3.6 Opdrachtnemer heeft het recht de hond(en) los te laten lopen, mits anders afgesproken;

3.7 Opdrachtnemer zorgt ervoor dat de hond(en) een penning met naam en telefoonnummer van opdrachtnemer draagt wanneer opdrachtnemer niet beschikt over een eigen geïsoleerd terrein;

3.8 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om bij calamiteiten die het onmogelijk maken op een verantwoorde en veilige manier de opdrachten uit te voeren tijdens zeer slechte weersomstandigheden, ten gevolge van sneeuw en gladheid, of ziekte af te zien van de opdracht. De opdrachtgever opdrachtnemer geeft dit zo spoedig mogelijk door aan opdrachtgever.

zodra sprake is van een dergelijke omstandigheid;

3.9 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de opdracht tijdelijk op non-actief te zetten in verband met vakantie. De opdrachtnemer dient vakanties minimaal twee weken vooraf mede te delen aan opdrachtgever;

3.10 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de hond(en) op voorhand te weigeren indien zij deze van mening is dat deze betreffende hond(en) problemen of een gevaar kan opleveren voor andere, onder haar/zijn hoede gestelde, honden of personen. Indien de hond(en) op later moment een gedrag ontwikkelt, die de hond(en) ongeschikt maken maakt voor uitlaten in groepsverband, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de hond(en) alsnog te weigeren;

3.11 Indien er geconstateerd wordt dat de hond(en) een besmettelijke ziekte aandoening heeft, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de hond(en) gedurende deze periode niet met de groep mee te nemen;

 

Artikel 4 - Rechten en plichten opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever zorgt ervoor dat de hond(en) jaarlijks de cocktail- en de kennelhoest enting ontvangen en preventief behandeld zijn tegen parasieten;

4.2 Opdrachtgever is W.A. verzekerd;

4.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat opdrachtnemer toegang heeft tot de plaats waar de hond(en) zich bevinden;

4.4 Opdrachtgever machtigt opdrachtnemer, om op kosten van opdrachtgever, medische zorg te verschaffen aan de hond(en) wanneer opdrachtnemer dit nodig acht. Indien blijkt dat een belangrijke ingreep door een dierenarts noodzakelijk is dan zal er, indien mogelijk ter beoordeling van de zorgverlener, eerst contact met opdrachtgever worden gezocht;

 4.5 Opdrachtgever accepteert dat de hond(en) bij thuiskomst vies en nat kunnen zijn.

 

Artikel 5 - Aansprakelijkheidstelling

5.1 Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door opdrachtnemer of derden, veroorzaakt door de hond(en) van opdrachtgever. Eventuele kosten van medische zorg      en schaden aan derden worden op opdrachtgever verhaald, indien niet duidelijk is welke hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de opdrachtgevers van de          betreffende betrokken honden gedeeld;

5.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade en letsel, zonder enige opzet aangebracht door opdrachtnemer, aan de hond(en);

5.3 Opdrachtnemer is niet direct aansprakelijk bij inbraak in het huis van de opdrachtgever, mits aantoonbaar gebruik gemaakt van de bij opdrachtnemer aanwezige sleutel welke door nalatigheid in handen is gekomen van derden;

5.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan woning of inboedel ten gevolge van een vieze of natte hond of ondeugdelijk gebruiksmateriaal welke direct zijn te gebruiken om de opdracht te vervullen;

5.5 Indien aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade van opdrachtgever al moet worden aangenomen, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot vergoeding van de directe ontstane schade tot nader onderzoek;

5.6 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het in gebreke blijven bij het uitvoeren van de opdracht ten gevolge van ziekte, arbeidsongeschiktheid, persoonlijk onmisbaarheid in geval zich calamiteiten hebben voorgedaan waardoor opdrachtnemer aantoonbaar niet in staat was de opdracht uit te voeren.

5.7 Eventueel gemaakte of te maken kosten als gevolg van, bij opdrachtnemer opgelopen of met een oorsprong welke is terug te leiden op het moment van de opdracht, ziektes, verwondingen, aandoeningen of overlijden zijn volledig voor rekening van opdrachtgever;

 

Artikel 6 - Betalingen

6.1 De vergoeding voor de diensten geleverd door opdrachtnemer geschiedt op basis van contant of per bank/giro;

6.2 De opdrachtgever dient een plotselinge afzegging uiterlijk één werkdag voor het uitlaten van de hond(en) door te geven aan de opdrachtnemer. Indien de opdrachtgever niet tijdig heeft afgezegd wordt het volledige bedrag voor het uitlaten in rekening gebracht;

6.3 Indien de betaling achterwege blijft tot na een met de opdrachtnemer afgesproken uiterlijke betaaldatum volgt een ingebrekestelling vermeerderd met 10,00 euro administratiekosten;

6.4 Indien de vordering uit handen moet worden gegeven zal de opdrachtnemer de dienstverlening met onmiddellijke ingang beëindigen en zullen ook de bijkomende inkomsten derving- en incasso- kosten op devoor rekening van de opdrachtgever verhaald worden komen;o